شمع ها را ممكن از لحاظ نوع جنس آنها و یا بر اساس نحوه ی انتقال بار به زمین و یا روش ساخت دسته بندی كرد .

از لحاظ جنس شمع ها را به شمع های چوبی ، بتنی و فلزی تقسیم می كنند . از لحاظ نحوه ی انتقال بار به زمین شمع ها به شمع های انتها مقاومتی و شمع های اصطكاكی تقسیم بندی می شوند و بالاخره از لحاظ روش ساخت شمع ها را می توان به شمع های پیش ساخته و ساخته شده در محل تقسیم كرد . شمع های پیش ساخته و ساخته شده در محل از لحاظ جنس و یا نحوه ی ساخت دارای تنواع مختلفی می باشند .

ادامه مطلب