همایش ستاد امتدادمهر که روز جمعه در تالار وزارت کشور برگزار شد فرصتی برای حامیان رئیس جمهور برای بیان انتقاداتشان به رحیم مشایی بود.

به گزارش خبرآنلاین روز جمعه طوماری در این همایش درباره مخالفت با حضور مشایی در دولت توسط برخی از شرکت کنندگان امضا شد.

برخی از مسئولین ستادهای انتخاباتی چند استان با تهیه طوماری به جمع آوری امضا بر علیه اسفندیار رحیم مشایی اقدام کردند و در آن خطاب به آقای احمدی نژاد خواستار تغییر مسئول دفتر رئیس جمهور شدند.

برخی از مسئولین ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور پس از پایان همایش با حلقه زدن گرد رئیس جمهور تقاضاهایی را از ایشان درباره رحیم مشیای داشتند با این استدلال که« نقط ضعف ما در مقابل منتقدان شما مشایی است» و « تنها موضوعی که هیچ دفاعی در برابر آن نداریم موضوعاتی است آقای مشایی مطرح می کند.»

بعد از جلسه اغلب افرادی که اطراف احمدی نژاد و زریبافان حلقه زده بودند نظرات خود درباره مشایی را مطرح کردند و تراکم جمعیت گرداگرد مسئول دفتر رئیس جمهور تا آنجا بود که وی به سختی و در حالتی که دچار رنگ پریدگی چهره شده بود سالن را ترک کرد.

منبع : خبر آنلاین